Sveriges enda förbindelse till Europa utgörs av Scan-Med korridoren. Genom att förlänga den Baltiska-Adriatiska korridoren norrut kopplas de två korridorerna samman vilket – förutom en bättre redundans i landets transportsystem – skulle ge ökade synergieffekter i det beslutade nätet av stomnätskorridorer inom TEN-T vilket efterfrågas av staten.

Att knyta samman Baltic Link med Baltiska-Adriatiska korridoren gynnar hela Sverige. I dag är det bara tre procent av godset som passerar hamnen i Karlskrona, som har sin start- eller målpunkt i Blekinge.

Baltic-Links järnvägsinfrastruktur främjar inte bara den regionala utvecklingen i sydöstra Sverige utan även transportsystemet i en bredare skala. Karlskrona hamns position mot de dynamiskt växande marknaderna i Central- och Östeuropa har uppmärksammats av den svenska industrin och en väsentlig del av svensk export och import passerar den mot destinationer i Mälardalen, Örebroregionen, Göteborg, Oslo med flera. Detta ställer krav på korridorens infrastrukturstandarder för att kunna tillgodose säkra och tillförlitliga transporter. I det här sammanhanget är satsningar i Baltic-Links järnvägsinfrastruktur ett sätt att öka Sveriges konkurrenskraft och att tillgodose svensk industris exportbehov, handel och främjande av kontakter med motparter i stater i och bortom Europa.

Här kan du läsa mer om Baltic-Links betydelse, värde och potential.

 

 • Kontakt

  Baltic-Link Association

  Besöksadress: Östra Köpmansgatan 1A, Karlskrona

  Kontaktpersoner:
  Torbjörn Gustafsson
  Telefon: 0455-32 16 23

  Tore Almlöf
  Telefon: 0455-30 30 27

  E-post: baltic-link@outlook.com