Nya Krösatåg

Kalmar länstrafik har tillsammans med Region Blekinge, Region Kronoberg och Region Jönköping beställt 28 nya Krösatåg. Leverans av tågen beräknas påbörja under år 2024.

De nya fordonen kommer ersätta majoriteten av de befintliga tågen som används av Krösatågen då de börjar bli gamla.

Krösa – Lingon

Utformningen av tågen har fokuserat på genomtänkt design, såväl estetiskt som funktionsmässigt. Komfort och utrymme ombord har varit viktigare än att exempelvis maximera antalet sittplatser. Målet har varit vackra och funktionsdugliga tåg som är bekväma och trevliga att åka med. Tågens exteriöra och interiöra design kopplas samman till de orter som tågen ska trafikera. Den röda färgen ska föra tankarna till det dialektala ordet för lingon, krösa.

Fakta/Så blir de nya tågen

 • Det rör sig om fyravagnars envåningsfordon av typen CAF Civity. Längden blir 76 meter för de elektriska tågen och 67 för de bimodala tågen. Topphastigheten blir 200 km/h för de elektriska tågen och de bimodala tågen när de går på el, 140 km/h i förbränningsmotordrift.
 • Det blir omkring 190 fasta sittplatser i de elektriska tågen och 140 i de bimodala. Därutöver ska fällstolar finnas. Inredningen blir anpassad för arbets- och vardagsresor med restider över två timmar; ställbara stolar med arbetsbord, eluttag, Wi-Fi m m.
 • Flexytor med fällstolar samt möjlighet att ta med större bagage och cyklar kommer att finnas liksom en avdelning anpassad för resenärer med funktionsnedsättning med plats för rullstol. Två toaletter, varav en anpassad för resenärer med funktionsnedsättning.

 

Baltic-Link deltar på Transportforum

Transportforum hålls i Linköping 17-18 januari 2024. I 40 år har VTI arrangerat Transportforum – inspiration, kunskap och nätverk för transportsektorn. Den årliga konferensen vänder sig till offentliga och privata aktörer inom transport och infrastruktur i Sverige och tar emot ungefär 1700 deltagare och 50 utställare. Transportforum är Nordens största konferens för transportsektorn.

Som deltagare på Transportforum kan du under två dagar välja mellan upp till ett 90-tal sessioner med flera hundra presentationer och workshops. Du får tillgång till den senaste kunskapen inom området och möjlighet att nätverka med övriga upp till 1 700 besökare på konferensen.

Till Transportforum kommer företrädare för statliga myndigheter, kommuner och landsting/regioner, transportbranschen, konsultföretag och organisationer. Du träffar forskare från universitet, högskolor och forskningsinstitut. Och många fler.

Baltic-Link deltar på Transportforums utställning, där vi förmedlar information om organisationens verksamhet.
Anmälan för deltagande vid Transportforum 2024 görs via https://www.vti.se/transportforum

Källa: vti och Baltic-Link Association

 

Väg 27, Backaryd-Hallabro – mötesfri väg i ny sträckning

Väg 27 är en viktig förbindelse från Karlskrona till Växjö, vidare till Borås och Göteborg. För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten bygger vi en ny förbifart öster om Backaryd.
Projektet genomförs för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten samt förbättra boendemiljön i Backaryd.

Om projektet
Mellan Backaryd och Hallabro ska vägen byggas om i befintlig sträckning, och förbi Backaryd förläggs vägen i ny sträckning öster om samhället. Trafiksituationen och boendemiljön inne i Backaryd blir bättre när genomfartstrafiken istället går utanför samhället. Vägen passerar både väg 656 och väg 657 på broar, de vägarna får ingen förbindelse med den nya vägen. Mellan Backaryd och Hallabro byggs nuvarande väg om i befintlig sträckning.
Hela sträckan är cirka 7 km lång och blir en mötesfri väg med mitträcke. Mötesfri väg ger betydligt bättre trafiksäkerhet och minskar antalet allvarliga trafikolyckor. Det blir också stora vinster för framkomligheten på sträckan.

Bakgrund
Den nuvarande trafiken genom Backaryd utgör ett problem för de boende och den låga hastigheten genom orten medför fördröjningar för genomfartstrafiken. Mellan Backaryd och Hallabro är profilstandarden låg med låg trafiksäkerhet vilket även medför svårigheter att köra om.

Så påverkas trafiken under byggtiden
Total byggtid bedöms till cirka två år beroende på hur entreprenören väljer att lägga upp genomförandet. Under byggtiden kommer trafikpåverkan tidvis att vara stor främst på väg 27 mellan Backaryd och Hallabro där ombyggnation kommer ske i befintlig vägsträckning.

 

E22 och riksväg 27 – trafikplats Ronneby Väst

Trafikverket bygger om trafikplats Ronneby Väst, alltså korsningen mellan E22 och riksväg 27. Detta kommer att förbättra framkomligheten och säkerheten i trafikplatsen.
Trafikverket har kontrakterat en totalentreprenör för projektet. Under hösten 2023 påbörjas anläggningsarbetena, vilka skall vara färdigställda sommaren 2025.

Vi vill skapa en smidig och trafiksäker miljö för trafikanter på både väg E22 och riksväg 27, samt för de som byter mellan de båda vägarna. Riksväg 27 mellan Göteborg, Borås, Växjö och Karlskrona är ett viktigt stråk i regionen och ansluter till E22 i denna trafikplats.

Det nya förslaget innebär påfartsramper på E22 i både östlig och västlig riktning, samt bättre utfart på väg 27 från avfartsramper.
Dagens trafikplats har dålig framkomlighet och innebär stor osäkerhet för de trafikanter som ska köra ut på E22 från trafikplatsen i östgående riktning. Påfarten har låg standard och är utformad med stopplikt. Trafikplatsen ligger i en svacka och tyngre fordon har svårt att få upp farten tillräckligt snabbt, och stoppar då upp övrig trafik eftersom det efter påfarten är ett körfält med mitträcke.

Så påverkas trafiken under byggtiden
Total byggtid uppgår till nästan två år. Under byggtiden kommer trafikpåverkan att variera över tiden. Störst påverkan kommer ske på väg 27, men under korta perioder kommer även E22 påverkas.

Källa: Trafikverket

 

Väg 27, förbifart Hallabro – mötesfri väg i ny sträckning

Väg 27 är en viktig förbindelse från Karlskrona till Växjö, och vidare till Borås och Göteborg. Förbi Hallabro kommer vägen att byggas om i ny sträckning för bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet. Vi bygger mötesfri landsväg förbi Hallabro, med gles 2+1-väg samt mitträcken. Vägplanen vann lagakraft den 1 november 2022. Under 2023 arbetar vi med att ta fram förfrågningsunderlag för entreprenad.

Om projektet
Den nuvarande trafiken genom Hallabro innebär ett problem för de som bor på orten, och den låga hastigheten på sträckan ger fördröjningar för genomfartstrafiken. Vägen har idag en dålig standard med både skarpa kurvor och flera backkrön som försvårar omkörningar, det ger en lägre trafiksäkerhet och sämre framkomlighet på sträckan.
I det här projektet förbi Hallabro får väg 27 ny sträckning, väster om samhället, med anslutningar till samhället och till väg 646 (mot Belganet) i söder, och till 659 (mot Konga) i norr. Den nya vägen byggs om till en så kallad gles 2+1-väg där hela sträckan på cirka 2 km blir en mötesseparerad väg med mitträcke. Byggskedet är planerat till 2026–2027.

Satsning på väg 27 genom Blekinge
Projektet är en del i en satsning på väg 27 i Blekinge, där vägens standard etappvis lyfts från Ronneby i söder och upp till länsgränsen i norr.

Källa: Trafikverket

 

Webinarium ”Gröna hamnar och Blå transport i Östersjöregionen”

Baltic-Link deltog, som medlem i Baltic Ports Organization, vid Webinarium InnoDays’23 den 26 oktober 2023.

”Gröna hamnar och Blå transport i Östersjöregionen” (BSR) var ämnet för årets upplaga av InnoDays, Motus Foundations flaggskeppsevenemang.

Bogdan Oldakowski, BPO:s generalsekreterare deltog i diskussionspanelen: ”Samarbetsmöjligheter för utveckling av miljövänliga logistikkedjor i BSR” med Kurt Bodewig och Pino Musolino. I sina uttalanden betonade Bogdan Oldakowski vikten av att skapa ett bra rättsligt ramverk – tydligt och läsbart, men samtidigt tillämpligt och verkställbart för alla intressenter. Som ett bra exempel på samarbete nämnde han Green Corridor MoU (Memorandum of Understanding) som nyligen undertecknades mellan Helsingfors och Tallin. Paneldeltagarna lyfte också fram vikten av utmaningen att mobilisera alla delar av branschen att arbeta för en grön framtid, både inom den privata och offentliga sektorn

Se och lyssna på webinariet här: https://www.youtube.com/watch?v=5HnCobP6ikY

 

 • Kontakt

  Baltic-Link Association

  Besöksadress: Östra Köpmansgatan 1A, Karlskrona

  Kontaktpersoner:
  Torbjörn Gustafsson
  Telefon: 0455-32 16 23

  Tore Almlöf
  Telefon: 0455-30 30 27

  E-post: baltic-link@outlook.com